Andjalie

Algemene Voorwaarden

Het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gehanteerd. Meer informatie vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Artikel 1 Definities

1.
2. Opdrachtnemer: Andjalie, Praktijk voor Massage, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69593795 en vertegenwoordigd in persoon door Andjalie Datadin.
3. Opdrachtgever: een natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht, hieronder wordt met name verstaan het geven en verzorgen van massagesessies en stoelmassage(s) in de eigen praktijk en/of op locatie, in deze overeenkomst verder behandeling(en) genoemd. Tevens worden cadeaubonnen verkocht ten behoeve van het afnemen van de hiervoor genoemde werkzaamheden.
5. Algemene voorwaarden: deze voorwaarden, waaronder alle werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer (hierna genoemd AV).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze AV gelden voor iedere opdracht van of met opdrachtnemer.
2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
3. Afwijkende bedingen zoals genoemd in lid 2 gelden slechts voor die opdracht en gelden niet voor eventueel later aangegane overeenkomsten, ook al zijn deze met dezelfde opdrachtgever aangegaan. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze AV zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarvoor bij de uitvoering derden worden betrokken of die door derden worden uitgeoefend namens opdrachtnemer. Alle verplichtingen in deze AV genoemd voor zowel opdrachtgever als voor opdrachtnemer gelden voor opdrachtgever jegens een ingeschakelde derde of voor de ingeschakelde derde als opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer hanteert de in het handelsverkeer en voor zijn beroep geldende algemene regels omtrent geheimhouding, integer handelen, objectiviteit en vakbekwaamheid.
7. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, casu quo vernietigde, bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
8. Opdrachtnemer kan deze AV wijzigen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.
9. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

 

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk via een mondeling of schriftelijk (waaronder ook een email wordt verstaan) akkoord zijn met de voorwaarden, waaronder opdrachtnemer de werkzaamheden verricht.

 

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt aangegaan ten behoeve van de realisering van de overeengekomen werkzaamheden/behandelingen, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Bij gelegenheid van aangaan van de overeenkomst wordt afgesproken hoeveel behandelingen in principe worden overeengekomen. Na elke behandeling wordt echter elke keer opnieuw een afspraak gemaakt of er een vervolgbehandeling zal plaatsvinden.

3. Na het maken van een afspraak voor een vervolgbehandeling gelden de voorwaarden zoals gesteld in deze AV onverkort op dit of deze vervolgbehandeling(en).

 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

3. Bij aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever op verzoek alle relevante (medische) informatie te verstrekken aan opdrachtnemer, op basis waarvan opdrachtnemer eventuele contra- indicaties voor een behandeling kan beoordelen. Door instemming met een behandeling verklaart opdrachtgever dit te hebben begrepen en ervoor in te staan dat dit is gebeurd.

4. Indien opdrachtgever niet alle relevante gegevens en bescheiden, tijdig of niet behoorlijk, dan wel onjuist ter beschikking stelt aan opdrachtnemer, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever. Ook risico’s (met name voor de gezondheid) ten gevolge van het niet, niet juist of niet tijdig informeren van opdrachtnemer, komen voor rekening en risico voor opdrachtgever.

5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de aan opdrachtnemer verstrekte bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.
7. Indien opdrachtgever minderjarig is, dient opdrachtgever zorg te dragen voor schriftelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ongeacht aanwezigheid van genoemde toestemming om haar moverende redenen geen overeenkomst aan te gaan met de minderjarige opdrachtgever.

 

Artikel 6 Verplichting opdrachtgever bij (dreigend) onvermogen

Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

 1. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;

 2. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;

 3. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;

 4. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben

aangevraagd;

 1. In staat van faillissement is;

 2. Onder curatele is gesteld en/of onder regiem van een schuldhulpverlening valt.

 

 

Artikel 7 Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de in artikel 2 lid 6 genoemde gedrags- en beroepsregels.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer heeft het recht — indien naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk- werkzaamheden door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer zal waar nodig opdrachtgever in kennis stellen van inschakeling van derden. Opdrachtgever kan gemotiveerd aangeven, zonder gevolgen, niet akkoord te gaan met verrichten van werkzaamheden door derden, waarop opdrachtnemer de werkzaamheden zal uitvoeren, dan wel aangeven dat de overeenkomst geannuleerd kan worden.

 

Artikel 8 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (persoonlijke of medische) resultaten en informatie.

Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
2. Opdrachtgever geeft toestemming aan opdrachtnemer, dat gegevens van opdrachtgever door opdrachtnemer in gegevens bestanden van opdrachtnemer worden opgeslagen. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer deze gegevens aanpassen en/of verwijderen.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien:

 1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer;

 2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;

 4. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;

 5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever

  onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.

2. Opdrachtnemer heeft verder het recht om hem moverende redenen een overeenkomst te beëindigen via een schriftelijk kennisgeving minimaal een week voorafgaand aan reeds overeengekomen werkzaamheden in de vorm van een behandeling, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

3. Indien zich omstandigheden zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel voordoen, heeft opdrachtnemer het recht om, vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan opdrachtnemer en/of zekerheidsstelling voor betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten).

 

Artikel 10 Betaling en annulering

1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
2. Werkzaamheden en behandelingen die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd worden in rekening gebracht.

3. Een factuur dient binnen zeven (07) dagen na factuurdatum betaald te worden. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de openstaande factuur is vervallen en nog niet is voldaan aan opdrachtnemer.
4. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar, tenzij het verzuim niet te wijten is aan een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming.

5. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
8. Alle actuele prijzen voor de werkzaamheden en/of behandelingen, worden op de website van Andjalie, Praktijk voor Massage vermeld en/of vermeld in de offerte aan opdrachtgever. De werkzaamheden zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij een zorgverzekeraar na te gaan of en hoe de kosten van een behandeling (al dan niet gedeeltelijk) worden vergoed.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

1. Inhoudelijke informatie vanuit de werkzaamheden of behandelingen wordt alleen dan naar buiten gebracht en met andere (para)medici gedeeld als opdrachtgever daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven en voor zover het noodzakelijk geacht wordt voor de bevordering van de gezondheid van de opdrachtgever.

2. Indien de opdrachtgever onder behandeling is van een arts, psycholoog of andere (para)medische therapeut voor dezelfde of een gerelateerde hulpvraag, overlegt de opdrachtgever vooraf met deze behandelaar over het starten met de werkzaamheden en/of behandelingen bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag er van uitgaan dat indien opdrachtgever een behandeling wenst te ondergaan dat hiertoe toestemming is verkregen bij de desbetreffende behandelaar en er geen contra-indicaties voor een behandeling bestaan.

3. Opdrachtgever is tijdens de werkzaamheden en/of behandelingen van opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor wat ze doen, geven, zeggen, ontdekken en ervaren. Alles wat gezegd wordt door hen of door anderen (waaronder opdrachtnemer) tijdens de werkzaamheden en/of behandelingen is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens of van de werkzaamheden en/of behandelingen van opdrachtnemer.

 

Artikel 12 Klachten

1. Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na het verrichten van de werkzaamheden of de datum van een behandeling waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend bij opdrachtnemer.
2. Klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 10 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend bij opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer zal in eerste instantie zelf in overleg treden met opdrachtgever om klachten in onderling overleg te beslechten. Mocht dit niet of onvoldoende lukken, dit naar het oordeel van opdrachtgever, dan kan opdrachtgever na informatie hierover aan opdrachtnemer, een klacht schriftelijk indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) via klachten@nibig.nl.

4. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan opdrachtgever de klacht als een geschil melden aan de geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil; www.zorggeschil.nl/melding . Deze geschilleninstantie neemt de klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak.

5. Wanneer opdrachtgever geen genoegen neemt met de uitspraak van de geschilleninstantie dient opdrachtgever zich binnen 2 maanden na de uitspraak te richten tot de bevoegde rechter, bij gebreke daarvan vervalt elke klacht.
6. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of in afstemming met opdrachtnemer het kosteloos opnieuw uitvoeren van werkzaamheden/behandeling.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, dan wel het maximum van de dekking via de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever, opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke opdrachtnemer, naar zijn oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden en/of behandeling(en). 4. De door opdrachtnemer geboden werkzaamheden en/of behandelingen vervangen op geen enkele wijze noodzakelijke medische of therapeutische hulp. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zo nodig een arts te consulteren om medische klachten die in de weg kunnen staan aan het ondergaan of volgen van de werkzaamheden van opdrachtnemer uit te sluiten en indien aan de orde opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of letsel opgedaan tijdens werkzaamheden en/of behandelingen van opdrachtnemer, of als vermeend gevolg ervan.
6. Buiten de in lid 1 hiervoor genoemde aansprakelijkheid rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

 

Artikel 14 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

 

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of behandelingen door opdrachtnemer in ieder geval na twee (2) maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
2. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Andjalie, Praktijk voor Massage.